Kancelaria

Komornik sądowy zgodnie z art. 2 ust 1 Ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. 2018 poz. 771 z późn. zm.) jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy sądzie rejonowym.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chełmie Wojciech Krzyżanowski na podstawie art. 3 ust 3 Ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. 2018 poz. 771 z późn. zm.) podejmuje następujące zadania:

  • wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz zabezpieczenie roszczeń, w tym europejskich nakazów zabezpieczenia na rachunku bankowym, z uwzględnieniem wyjątków przewidzianych w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1460, z późn. zm.1);

  • wykonywanie innych tytułów wykonawczych oraz tytułów egzekucyjnych, które podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności;

  • wykonywanie postanowień o zabezpieczeniu spadku lub sporządzanie spisu inwentarza;

  • wykonywanie zadań określonych w innych ustawach.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chełmie Wojciech Krzyżanowski poza wyżej wskazanymi zadaniami zgodnie z art. 3 ust 4 Ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. 2018 poz. 771 z późn. zm.) wykonuje następujące czynności:

  • na zlecenie sądu albo wniosek powoda zobowiązanego przez sąd na podstawie art. 1391 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego – osobiście doręcza bezpośrednio adresatowi zawiadomienia sądowe, pisma procesowe oraz inne dokumenty sądowe za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty, albo stwierdza, że adresat pod podanym adresem nie zamieszkuje;

  • na zlecenie podmiotu, o którym mowa w pkt 1, podejmuje czynności zmierzające do ustalenia aktualnego adresu zamieszkania adresata;

  • sporządza protokół stanu faktycznego;

  • na wniosek organizatora licytacji – sprawuje urzędowy nadzór nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami, z przybiciem najniższej lub najwyższej oferty;

  • poszukuje majątku dłużników na zlecenie wierzyciela.