Właściwość

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chełmie Wojciech Krzyżanowski jest właściwy do prowadzenia postępowań egzekucyjnych zgodnie z właściwością miejscową dla miast: Chełm i Siedliszcze oraz dla gmin: Białopole, Chełm, Dorohusk, Dubienka, Kamień, Ruda-Huta, Sawin, Siedliszcze, Wierzbica i Żmudź.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chełmie Wojciech Krzyżanowski informuje, że z dniem 1 stycznia 2019 roku wierzyciel ma prawo wyboru komornika sądowego na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika właściwego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1360 t.j.), z wyjątkiem spraw:

  • o egzekucję z nieruchomości;

  • o wydanie nieruchomości;

  • o wprowadzenie w posiadanie nieruchomości;

  • o opróżnienie pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych, z osób lub rzeczy;

  • w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

Wskazana właściwość ma oparcie w ustawie z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 771), której przepisy weszły w życie w dniu 1 stycznia 2019 r.

Tutejszy komornik sądowy działający na obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego w Lublinie, obejmującym obszar właściwości Sądu Okręgowego w Lublinie, Sądu Okręgowego w Radomiu, Sądu Okręgowego w Siedlcach oraz Sądu Okręgowego w Zamościu może przyjmować sprawy z właściwości następujących sądów rejonowych:

SĄD OKRĘGOWY W LUBLINIE

Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej

Sąd Rejonowy w Chełmie

Sąd Rejonowy w Kraśniku

Sąd Rejonowy w Lubartowie

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie

Sąd Rejonowy w Łukowie

Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim

Sąd Rejonowy w Puławach

Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim

Sąd Rejonowy w Rykach

Sąd Rejonowy we Włodawie

SĄD OKRĘGOWY W ZAMOŚCIU

Sąd Rejonowy w Biłgoraju

Sąd Rejonowy w Hrubieszowie

Sąd Rejonowy w Janowie Lubelskim

Sąd Rejonowy w Krasnymstawie

Sąd Rejonowy w Tomaszowie Lubelskim

Sąd Rejonowy w Zamościu

SĄD OKRĘGOWY W RADOMIU

Sąd Rejonowy w Grójcu

Sąd Rejonowy w Zwoleniu

Sąd Rejonowy w Kozienicach

Sąd Rejonowy w Lipsku

Sąd Rejonowy w Przysusze

Sąd Rejonowy w Radomiu

Sąd Rejonowy w Szydłowcu

SĄD OKRĘGOWY W SIEDLCACH

Sąd Rejonowy w Garwolinie

Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim

Sąd Rejonowy w Siedlcach

Sąd Rejonowy w Sokołowie Podlaskim

Sąd Rejonowy w Węgrowie

Wierzyciel składający wniosek o wszczęcie egzekucji poza obszarem właściwości Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie jest zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia, iż korzysta z prawa wyboru komornika (Art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych).